July 24, 2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ


งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่

■ การจัดทำและตรวจ รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายภายในของมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จัดทำนิติกรรมเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

■ การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคล และส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำ การตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาลาศึกษา สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย ฯลฯ

■ การดำเนินการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริงสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์

■ การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ ดำเนินการและประสานงาน

■ รวมทั้งการดำเนินงานอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย