July 24, 2024

กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
พระบรมราชโองการ
กฎกระทรวง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระเบียบ – กฎหมายอื่นๆ
แนวปฏิบัติ